Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA

3.prosince 2012  |   Ukončené projekty  |   Mgr. Klaudie Mašterová  |   302x  |  


Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Realizace projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA byla ukončena 31. 12. 2014.

Naše základní škola se stala partnerem grantového projektu SPŠ Ostrov Technika je zábava v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prosinci 2012.

Obsahem projektu v průběhu dvou let byla podpora kariérového poradenství na ZŠ, konkrétně propagace nedostatkových profesí a motivace žáků ke studiu technických oborů přímým zapojením žáků do praktické činnosti v dílnách, laboratořích a odborných učebnách v nově a moderně vybavené budově Střední průmyslové školy v Ostrově. Snahou předkládaného projektu bylo zábavnou formou představit žákům základních škol zajímavosti techniky, její praktickou využitelnost v profesním životě, a tím je motivovat ke studiu dvou zajímavých a žádaných oborů – Strojírenství a Elektrotechniky. Jasnější představu o těchto oborech žáci získali také díky celé řadě technicky zaměřených exkurzí a expozic. Zájemcům o nahlédnutí do jednotlivých aktivit doporučujeme další materiály na stránce věnované projektu Technika je zábava, ať již na webových stránkách SPŠ Ostrov (www.spsostrov.cz) nebo na našich stránkách, či na stránkách dalších partnerských škol. Na stránkách SPŠ Ostrov jsou také zveřejněny metodické materiály z jednotlivých aktivit. Ty mohou sloužit školám, které by se rozhodly jít v našich šlépějích při propagaci technických oborů, jako odrazový můstek.

Cílovou skupinou projektu Technika je zábava byli žáci 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují o svém budoucím profesním zaměření. Celkově se do projektu během dvou let zapojilo 2 555 žáků. Na základě jejich hodnocení můžeme konstatovat, že záměr projektu byl naplněn. Věříme, že se nám společně podařilo odstranit zažitý názor, že studium technických oborů je obtížné a nezajímavé.

Na základě pozitivního ohlasu se SPŠ Ostrov rozhodla podobně zaměřené aktivity nabídnout základním školám i v následujících letech. Pokud se tak stane, určitě budeme v započaté spolupráci dále pokračovat.

Grantový projekt OP VK: Technika je zábava

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.18/02.0035

Nositelem projektu z operačního programu pro konkurenceschopnost je naše partnerská škola SPŠ Ostrov (odkaz na video o škole: http://spsostrov.cz/)

Realizace a ukončení projektu: 3.12.2012 – 31.12.2014

Cílem projektu je podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu. Projekt se zaměřuje podporu kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci nedostatkových profesí – elektrotechnika a strojírenství – a motivaci žáků základních škol ke studiu uvedených oborů. Do projektu jsou zapojeni pracovníci SPŠ Ostrov a dvaceti základních škol Karlovarského kraje. Jejich společnou snahou je žákům 8. a 9. tříd přiblížit zábavnou formou techniku, a to zejména na základě vlastní činnosti v dílnách a laboratořích na SPŠ Ostrov. Žáci si prohloubí své technické znalosti a současně si ověří, zda by je technika bavila a do jaké míry jsou manuálně zruční.

Uskutečněné aktivity v rámci projektu:

26.5.2014 -Exkurze-Škoda Plzeň

Druhou exkurzi jsme absolvovali ve strojírenském závodě Škoda Plzeň, konkrétně 26.5.2014.Na úvod celé akce jsme navštívili závod Škoda Doosan Industries and Construction, jedná se o firmu, jejímž současných majitelem je jihokorejská společnost. Je to specialista na výrobu parních turbín. Náš průvodce nám vyprávěl o historii výroby parních turbín, ukázal nám celý výrobní proces výroby včetně jednotlivých kroků a komponent. Viděli jsme obrábění na soustruhu a na CNC strojích. Dozvěděli jsme se, jaké parametry a detaily v rozměrech musí platit při kontrukci turbíny. Dále jsme navštívili areál Techmania, kde si naši žáci vyzkoušeli jednotlivé interaktivní expozice. Celá akce se vydařila, odjížděli jsme plni nových zážitků.

7.5.2014 -Exkurze-tepelná elektrárna Tušimice

Další aktivitou v projektu SPŠ Ostrov „Technika je zábava“ byla exkurze do závodu elektro. 7.5.2014 jsme tedy vyjeli do tepelné elektrárny Tušimice nedaleko Kadaně.Celá akce začala proškolením bezpečnosti práce v zasedací místnosti, kde jsme následně oblékli ochranné oděvy a helmy a vyrazili do provozu elektrárny. Náš průvodce nám detailně ukázal celý postup výroby elektrické energie z hnědého uhlí a vysvětlil nám princip funkce hlavních součástí jako např. generátoru, elektrostatických odlučovačů, kondenzátoru, turbíny a jiných. Prohlédli jsme si také řídící a kontrolní pracoviště tzv.velín. Po celkové prohlídce závodu, jsme se vrátili zpět do zasedací místnosti, kde jsme vyplnili závěrečný dotazník a shlédli jsme naučný film o výrobě elektrické energie. Celá exkurze byla velmi zajímavá.

6.3.2014 - Den s technikou 3

Letošní první aktivitou v projektu „Technika je zábava“ byl projektový den „Den s technikou“, současně jsme poprvé do projektu zapojili žáky osmých ročníků. V počtu 24 žáků jsme v 9.50 odjeli autobusem do Ostrova, kde nás čekaly rozmanité aktivity. Přibližně v 10.15 jsme usedli do jedné z učeben SPŠ, kde nás organizátoři seznámili s průběhem celého dne.

Žáci utvořili šestičlenná soutěžní družstva, ve kterých plnili rozmanité úkoly z technické oblasti. Za jednotlivé aktivity držstvo získávalo body, které se v závěru sečetly a první 3 nejlepší družstva byla odměněna. Touto hravou a motivační formou si žási vyzkoušeli pracovní náplň oborů, jako technik hardware, kde sestavovali PC, technik obrábění, kde zkoušeli vytvořit program na CNC stroje, strojní konstruktér, kde vytvářeli návrh na výrobu součástky, automechanik, kde vyměňovali pneumatiku a jiné…

Naši žáci se také seznámili s nástroji, které se v dané technické oblasti využívají, jako např. žárovková zkoušečka, plochý šroubovák atd.. a vyzkoušeli si práci s nimi.

Po kolečku aktivit následoval oběd, po kterém organizátoři vyhodnotili činnost skupin a odměnili nejlepší. Dvě naše družstva si odnesla 1. a 2. místo získali dárky od SPŠ Ostrov.

Ve 14.00 jsme autobusem odjeli zpět do Nejdku.

Našimi osmáky byl den strávený na půdě SPŠ velmi kladně hodnocen a žáci ho hodnotili jako velmi přínosný.

12.11.2013 – Projektový den- Elektrotechnika

Dne 12.11.2013 vyjela 10-ti členná skupina našich deváťáků na SPŠ Ostrov. Pro žáky byly připraveny dvě aktivity. První aktivitou byla „robotika“, kde nejprve žáci získali teoretické poznatky z této oblasti elektrotechniky, žákům byly učiteli SPŠ Ostrov objasněny pojmy, robot 1., 2., a 3. generace a shlédli zajímavá videa nejrůznějších robotických zařízení. Následně byly žákům zapůjčeny stavebnice Lego Mindstorms, z nichž si setavili podle návodu vlastního robota a následně si ho pod vedením studentů a učitelů SPŠ naprogramovali, takže v závěru jejich robot vakonával určité činnosti.

Druhá aktivita probíhala v elektrotechnických dílnách, kde byl kladen důraz na bezpečnost práce, žáci se seznámili a „osahali“ elektrotechnické součátky, jak např. kondenzátor, rezistor, LED diodu, usměrňovací diodu a jiné. Tyto součástky zapojili do obvodu na destičku zvanou cuprextit a pomocí pájky, vodivě tyto součástky připájeli cínem. Ve výsledku vyrobili blikající ledku na 230V.

24.10.2013 – Projektový den- Strojírenství

24.10.2013 jsme navštívili SPŠ Ostrov, abychom hlouběji pronikly do tajů oboru strojírenství. Pro naše deváťáky byly připraveny dvě stanoviště. Nejprve jsme pracovali ve strojírenské dílně, kde si žáci vyráběli tzv. psí známku. Prakticky si vyzkoušeli pilování, vrtání, měření posuvným měřidlem a ražení do kovu.

Následně se přesunuli do učebny PC, kde ve strojírenském programu Solid Works za pomoci studentů a učitelů SPŠ Ostrov navrhli strojírenský výrobek, následně zadali návrh k výrobě na CNC stroji. Akce byla velmi zajímavá a nakonec si své výrobky naši žáci mohli odnést i domů.

22.5. 2013 – Exkurze v tepelné elektrárně Ledvice a vodní elektrárně Kadaň

Dne 22.5.2013 jsme absolvovali v rámci projektu SPŠ Ostrov „Technika je zábava“ tepelnou elektrárnu Ledvice a následně vodní elektrárnu v Kadani.

Před samotnou exkurzí si žáci zjišťovali informace na webových stránkách elektrárny Ledvice. Na úvod jsme bohužel nebyli vpuštěni do samotné elektrárny, z důvodu dostavby komplexu. Na začátku jsme byli usazeni v kinosálu elektrárny, kde žáci ve skupinách vypracovali vědomostní kvíz a následně shlédli 3D film o vzniku uhlí , kde byla představena geologická období planety Země od prvohor až ke čtvrtohorám a příchodu člověka. Druhý film, který byl promítán, byl o vodní elektrárně a jejím principu fungování. Dále se naše skupina přesunula do virtuální místnosti, kde interaktivní formou nahlédla do nitra tepelné elektrárny. Následovala vědomostní soutěž zúčastněných skupin a došlo k objasnění potřebnosti, výhod a nevýhod tepelné energie. Žáci se dozvěděli např. k čemu slouží generátor, jakou funkci mají chladící věže, jaké produkty vycházejí z tepelné elektrárny a jaké mají uplatnění, co jsou elektrostatické odlučovače a jiné.

Na závěr žáci vyplnili dotazník vztahující se k elektrárně Ledvice. Tímto celá exkurze ještě nekončila, ale pokračovala v Kadani, v tamní vodní elektrárně. Při zpáteční cestě žáci vyplnili ještě dotazník s otázkami vztahujícími se k vodní elektrárně Kadaň. Po návratu žáci ve skupinách pracovali na úkolu sestavit vlastní schéma tepelné elektrárny. Exkurze byla žáky velmi kladně hodnocena a přinesla jim nové poznatky o možnostech výroby elektrické energie .

17.4.2013 - Exkurze ve Witte Automotive

Dne 17.4.2013 jsme v rámci projektu SPŠ Ostrov „Technika je zábava“ absolvovali exkurzi ve strojírenském podniku Witte Automotive v Nejdku. Již před samotnou exkurzí si naši žáci 8. tříd zjišťovali informace o této firmě na webových stránkách Witte Automotive.

V průběhu exkurze prošla naše skupina celým komplexem závodu, kde mohla nahlédnout do běžného provozu. Na úvod jsme se dozvěděli o produktech výroby, prošli jsme některá oddělení, např. personální, konstrukce, vývojové oddělení, vstřikovnu plastů a další. Průvodcem exkurze, paní Martinou Poštovou, nám byly představeny konkrétní právní pozice, jako např. technik jakosti, disponent, konstruktér, seřizovač a další.

V závěru exkurze vypracovali žáci dotazník a vědomostní kvíz o Witte Automotive a po návratu do školy žáci vymýšleli, co by se v takovém závodu dalo vylepšit. Za domácí úkol žáci vytvořili virtuální podnik výroby s konkrétními pracovními pozicemi zaměstnanců.

Naši žáci odcházeli z Witte Automotive obohaceni o zajímavé poznatky a hodnotili exkurzi velmi kladně.

11. 12. 2012 – Den s technikou

Dne 11.12. 2012 se 12-ti členná skupina našich deváťáků vypravila na projektový den „Den s technikou“, pořádaný SPŠ Ostrov v rámci projektu, financovaného z evropských sociálních fondů, s názvem „Technika je zábava“. Naši žáci utvořili dvě 6ti-členná soutěžní družstva a společně s dalšími skupinami z jiných škol Karlovarského kraje plnili zadávané úkoly z technické oblasti. Skupiny procházely soutěžní stanoviště, kde za plnění úkolů získávaly body. Žáci si tak mohli vyzkoušet aktivity z nejrůznějších technických oborů, jako např. technik hardware, technolog obrábění, strojní konstruktér, pracovník autoservisu a další. V závěru se body všech zúčastněných skupin sečetly a výsledky se vyhodnotily. Jedna skupina našich žáků získala skvělé 1. místo a obdržela drobné ceny. Celá naše výprava den strávený na SPŠ Ostrov hodnotila velmi kladně a těšíme se na další aktivity v rámci tohoto projektu.

Chcete se se stát strojařem? (odkaz na video: http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce/VideoObor/2341M01)

Nebo elektrotechnikem ( http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce/VideoObor/2641M01) či „ajťákem“? ( http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce/VideoObor/1820M01)

Nebo si toto zaměření raději zvolíte na technickém lyceu? ( http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce/VideoObor/7842M01)

Aktuality
Zveřejněno: 1.7.2024
Rozdělení žáků do 1. tříd 2024/2025
Zveřejněno: 29.5.2024
Změna výše úplaty za školní družinu od 1. 9. 2024
Zveřejněno: 12.9.2023
Obědy do škol 2023/2024

Obědy do škol 2023/2024

Zveřejněno: 2.3.2022
Obavy z války na Ukrajině
Zveřejněno: 13.9.2021
Stalo se Vaše dítě obětí šikany?
Zveřejněno: 3.2.2021
Ombudsman dětem

Ombudsman - video

Zveřejněno: 23.8.2020
Webové stránky

Dnes naše škola spustila nové internetové stránky. 

Zobrazit vše

Virtuální prohlídka

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

CHODBY

CHODBY

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

RELAXAČNÍ PROSTOR

RELAXAČNÍ PROSTOR

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

ŠATNY

ŠATNY

Dílny

Dílny

TOALETY

TOALETY

ŠATNY I. STUPEŇ

ŠATNY I. STUPEŇ

VESTIBUL

VESTIBUL

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

PODKROVÍ

PODKROVÍ

TOALETY

TOALETY

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA

POČÍTAČOVÁ PRACOVNA


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

JAZYKOVÁ UČEBNA

JAZYKOVÁ UČEBNA

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

KMENOVÁ UČEBNA I. ST.

KORIDOR

KORIDOR

VELKÁ TĚLOCVIČNA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA


ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇ

MALÁ TĚLOCVIČNA

MALÁ TĚLOCVIČNA

PODKROVÍ

PODKROVÍ

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČEN

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

TOALETY

TOALETY

TOALETY

TOALETY